Top Score
1. jane 4795
2. bamblue 3425
3. zuzaajang 2440
4. chanthip 2395
5. Pai Nork.com 2390
6. jitrada 1485
7. Parnny 1415
8. gooadmin 1185
9. redsun 995
10. noina 745
กฏและกติกาของเกมส์
- ใช้ Coin ในการเล่น 5 Coin
- ในการเล่นเกมส์มี 3 ตัวช่วยคือ
    1.เพิ่มเวลาในการเล่น
    2.ของรางวัลคูณสองแต่ล่ะ Stage นั่นๆ เช่น stage ที่ 1 เมื่อเราผ่านเราจะได้ 8
   Coin แต่ถ้าเรากด x2 ถ้าเราผ่านเราจะได้ 16 Coin เป็นต้น
    3.เปลี่ยนรูปภาพใหม่
    (ตัวช่วยทุกตัวช่วยใช้ได้เพียงครั้งเดียว)
- การคำนวณของรางวัล
    - ของรางวัลคือ stage คูณ 5 ยกเว้น stage แรก จะได้ 8 Coin
    เช่น
    stage 1 >> 8 Coin
    stage 2 >> 2*5= 10 Coin
    stage 3 >> 3*5= 15 Coin
    stage 4 >> 4*5= 20 Coin
    ...
    ...